ជ័យលាភីអក្សរសិល្ប៍

Tous les articles de la catégorie ជ័យលាភីអក្សរសិល្ប៍

ប្រកួតប្រជែងតែងនិពន្ធសមាគមអក្សរសិល្ប៍ នូ ហាច ឆ្នាំ២០១៤

Publié août 14, 2013 par HENG Oudom
 
សមាគមអក្សរសិល្ប៍ នូ ហាច បានរៀបចំធ្វើការប្រកួតប្រជែង ផ្នែកតែងនិពន្ធ ដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យអក្សរសាស្រ្ដខ្មែរ ជាពិសេសអក្សរសិល្ប៍បែបទំនើបនិយម។ វិញ្ញាសារួមមាន រឿងខ្លី ប្រលោមលោកខ្នាតខ្លី និងកំណាព្យ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៤។ 

Nou Hach Journal

nh

Publicités

PRIX PEN INTERNATIONAL/ NOUVELLES VOIX , PEN International/New Voices Award

Publié mai 20, 2013 par HENG Oudom

par/ by : PEN International

en français: 

PRIX PEN INTERNATIONAL/ NOUVELLES VOIX

PEN International a organisé un prix annuel Nouvelles Voix pour encourager la nouveauté dans l’écriture dans les pays dans lesquels nous opérons et pour offrir un espace bien nécessaire aux jeunes écrivains non publiés afin qu’ils puissent soumettre leurs travaux. Le prix encouragera activement les inscriptions des diverses régions et communautés linguistiques.

Avant la création de PEN International en 1921, sa fondatrice, Catharine Amy Dawson Scott, a créé le Tomorrow Club comme un espace pour écrivains en devenir pour entrer en réseau avec des auteurs plus établis. En 1928, Herman Ould, secrétaire international, a bien senti qu’il était important pour PEN de garder l’accent sur l’aide apportée aux écrivains émergents et a ainsi créé le chapitre ‘PEN Jeunes’.

Le prix PEN International/Nouvelles Voix capitalise sur ces idées, par l’association simultanée de notre passé et de notre avenir.

Pour plus de détails voir: PRIX PEN INTERNATIONAL/NOUVELLES VOIX

Pour participer et recevoir des informations supplémentaires, veuillez contacter le Responsable Littéraire James Tennant : james.tennant@pen-international.org

PEN International célèbre la littérature et promeut la liberté d’expression. Fondée en 1921, notre communauté mondiale d’écrivains se compose aujourd’hui de 146 centres répartis dans plus de 100 pays. Nos programmes, campagnes, événements et publications relient les écrivains aux lecteurs pour une solidarité et une coopération internationale. PEN International est une organisation non politique et possède un statut consultatif aux Nations-Unies et à l’UNESCO. http://www.pen-international.org.

http://www.pen-international.org/prix-pen-international-nouvelles-voix/?lang=fr

en anglais: 

PEN INTERNATIONAL/NEW VOICES AWARD

PEN International has set up an annual New Voices Award to encourage new writing in the countries in which we operate and to provide a much needed space for young and unpublished writers to submit their work. The award will actively encourage entries from diverse linguistic regions and communities.

Before PEN International was established in 1921, its founder, Catharine Amy Dawson Scott, set up the Tomorrow Club as a space for aspiring writers to network with more established writers. In 1928, Herman Ould, International Secretary, felt strongly that it was important for PEN to maintain focus on helping emerging writers, and so established a ‘Young PEN’ chapter.

The PEN International/New Voices Award builds on these ideas, simultaneously reconnecting with our past and moving into the future.

For details and guidelines see: PEN International/New Voices Award

 

To enter and for further information please contact Literary Manager James Tennant: james.tennant@pen-international.org

The judging panel:


Hephzibah Anderson is a book columnist for Bloomberg Muse. Former fiction editor of the Daily Mail, she has reviewed widely for publications including the Observer and the New Statesman, and on BBC Radio. She’s tutored for the Arvon Foundation and judged awards including the Independent Foreign Fiction Prize. She is also associate editor at Prospect magazine and author of the memoir ‘Chastened’. Hephzibah speaks and reads French.
Photo: Christy Pessagno.

 

 

Bibi Bakare-Yusuf set up Cassava Republic Press in 2007 with the aim of stimulating a literary and reading culture in Nigeria. Cassava Republic is now one of the continent’s leading publishing companies. Bibi is also an independent feminist scholar with publications in several academic journals. She has been a 2012 Yale World Fellow and a 2011 Frankfurt Fellow.


Sjón has published seven novels and numerous other poetry collections, and written plays, librettos and picture books for children. Novels include ‘The Whispering Muse’, ‘From the Mouth of the Whale’, and ‘The Blue Fox’; the last was awarded the prestigious Nordic Council Literary Prize and nominated for the 2009 Independent Foreign Fiction Prize. In 2001, his long-time collaboration with the Icelandic singer Björk led to an Academy Award Best Song co-nomination (for lyrics to ‘I’ve Seen It All’), from the Lars von Trier film ‘Dancer in the Dark’. ‘From the Mouth of the Whale’ was shortlisted for the International IMPAC Dublin Literary Prize. Sjón resides in Reykjavík with his wife and two children.

Luisa Valenzuela was born and currently resides in Buenos Aires, Argentina. She is the author of over 20 books; a former journalist, Valenzuela has published articles throughout the Spanish-speaking world and in Village Voice, Vogue and The New York Times.
While living in New York, she became a fellow of the New York Institute for the Humanities a board member of PEN American Center’s Freedom to Write Committee. She has been a Guggenheim Fellow (1983) and a Fulbright Fellow. Valenzuela has been Writer in Residence at Columbia University, and the Center for Interamerican Relations NYU. In 2011 she was named a member of the American Academy of Arts and Sciences. Luisa used to live in France and speaks fluent French.
Photo: Vasco Szinetar.


Carole Blake founded her own literary agency, Blake Friedmann, in 1977 after 14 years working for publishing houses, finally as Marketing Director of mass-market paperback imprint Sphere. She is President of The Book Trade Charity; a past President of the Association of Authors’ Agents; and former Chairman of the Society of Bookmen. She is a member of the advisory board for the post-graduate publishing studies courses at both City University and UCLA. Author of ‘From Pitch to Publication’ (Macmillan, 1999), now in its 13th printing, Carole’s clients include Elizabeth Chadwick, Barbara Erskine, Liz Fenwick, Ann Granger, Ken Hom, Peter James, Lawrence Norfolk, Joseph O’Connor, Sheila O’Flanagan, Tess Stimson and Julian Stockwin.
Photo: Jack Ladenburg.


Alain Mabanckou (born 24 February 1966) is a novelist, journalist, poet, and academic, a French citizen born in the Republic of the Congo, he is currently a Professor of Literature in the United States. He is best known for his novels and non-fiction writing depicting the experience of contemporary Africa and the African diaspora in France. Mabanckou’s work has been published in fifteen languages. African Psycho (2007), Broken Glass (2009), Memoirs of a Porcupine (2011), “Black Baazar” (2012) and “Tomorrow I will be Twenty” (2013) have been translated into English.

PEN International celebrates literature and promotes freedom of expression. Founded in 1921, our global community of writers now comprises 146 Centres spanning more than 100 countries. Our programmes, campaigns, events and publications connect writers and readers for global solidarity and co-operation. PEN International is a non-political organisation and holds consultative status at the United Nations and UNESCO. http://www.pen-international.org.