បច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះ ពី២៧កក្កដាដល់១សីហា២០១៥

សូម​ស្តាប់​សេចក្តីរាយការណ៍របស់ ហេង ឧត្តម ៖ http://mfi.re/listen/0qdhybqove6y4hg/07h00-oudom-world-weekly-02-08-2015.MP3

Publicités