ផ្កាយ​តូច

ផ្កាយ​តូច​ប្រឹង​រះ​បង្អួត​កាយ

ផ្កាយ​តូច​នៅ​ឆ្ងាយ​ពី​ចន្ទ​ថ្លៃ

ផ្កាយ​តូច​មិន​រះ​នៅ​ជិត​ដៃ

ផ្កាយ​តូច​គ្មាន​ន័យ​នឹង​ប្រាថ្នា។

ផ្កាយ​តូច​ប្រឹង​រះ​អួត​ទ្វីប​លោក

ផ្កាយ​តូច​គ្មាន​ជោគ គ្មាន​វាសនា

ផ្កាយ​តូច​ត្រូវ​បាន​ព្រះ​ព្រហ្ម​ចារ

ឱ្យ​ត្រឹម​រះ​ត្រា អែប​ចន្ទ្រ​។

ដោយ ផ្កាយ​តូច

Publicités

Laisser un commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s