ផ្សាយគំនិត

 By Oudom

ផ្សព្វផ្សាយកាយឡើងវប្បធម៌ខ្មែរ

អភិរក្សថួនថែជាតិខ្មែរគង់

ប្រវត្តិជាតិយើងមានយូរលង់

យើងមិនអែអង់ផ្សាយបន្ត។

ផ្សាយក្បួនគម្ពីរ«គំនិតប្រាជ្ញ»

ប្រយោជន៍អង់អាចសេចក្តីល្អ

ផ្សាយ«ស្មារតីខ្មែរ»ចិត្តស្មោះស

ផ្សាយកេរវប្បធម៌ខ្មែររុងរឿង។

9am, July 15,2011 FB library

Publicités

Laisser un commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s