កាលអ្នកនៅតូច អ្នកបៅដោះម្តាយត្រឹមតែ

កាលអ្នកនៅតូច អ្នកបៅដោះម្តាយត្រឹមតែមួយរស់ជីវិតតែប៉ុណ្ណោះ តែដល់ពេលអ្នកធំ អ្នកជញ្ជក់ឈាមគាត់រហូតដល់ខ្សោះឈ​ាមស្លាប់តែម្តង។ (ឧ+ ស ស)
Publicités

Laisser un commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s